قطعه 2000متری آبسرد خ دهقان دیوار سنگی 2.5متری | تهران، آبسرد