فروش مجتمع کشت و صنعت :درحومه اشتهاردمنطقه کوهستانی