زمین با بنای کلنگی - نوشهر (رو به دریا) | نوشهر، خیابان  سلطان محمدی( پشت بندر)