ملک در سبزه میدان رشت (کاربری اداری و تجاری و خدماتی) | رشت، سبزه میدان