گاندی 460 متر زمین با بر 12.5  اکازیون | تهران، گاندی