دو قطعه زمین در موقعیت صنعتی واقع در قرچک ورامین | قرچک، کمربندی شمالی قرچک جنب بتون سه