. زمین مسکونی 226 نشتارود آلکله | مازندران، نشتارود