معاوضه  زمین با خودرو خارجی | نوشهر، نوشهر بلوار کریمی