4 300 متر ملک با قابلیت تجاری | قائم شهر، جاده قائمشهر به جویبار