زمین بر اصلی اتوبان غازیان | بندرانزلی، خیابان طالقانی