زمین مسکونی در روستای کنیج کلا زیراب1360متر | زیرآب، کنیج کلا