یک قطعه زمین 1000 متری با سند ششدانگ | تهران، فیروزکوه