اجاره خانه قدیمی جهت کارگاه تولیدی یاانبار یا سایر مشاغل | تهران، جیحون