770مترمربع زمین کوهپایه بابلکنار-چهره | مازندران، بابل