چند قطعه زمین در ابعاد مختلف | تنکابن، کمربندیه تنکابن به رامسر