زمین 300متر | نوشهر، سیسنگان محله پی کلا کوچه موج 1