زمین مناسب ویلاسازی / با سندمسکونی متراژ 1802 | رشت، سراوان به سمت جاده تهران