زمین و باغ / زمین چمخاله لنگرود | گیلان، چاف و چمخاله