زمین و باغ / 275 متر زمین بحر اصلی خیابان ساری | قائم شهر، خیابان ساری گونی بافی