زمین و باغ / زمین فروشی  229 متری | آمل، اوجی آباد.....