فروش زمین باامکانات عالی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

200هکتارزمین کشاورزی

دوحلقه چاه بامجوز

برق150امپر

دوواحدگاوداری 400راسی

کل زمین کشت شده

12جلدسند6دانگ

دارای برمناسب نزدیک به برق

زمین فوق العاده
لینک منبع