مزرعه یزد-خنکترین هوا-بالا ترین ارتفاع-پر آب ترین مزرعه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مزرعه تنها مزرعه ای قطعا بی نظیر از لحاظ میزان بارندگی سردی هوا و برف گیری-در بالا ترین ارتفاع استان یزد با هشت چشمه و اشجار گوناگون با متراژ تقریبی 20 هکتار 20 درصد زیر قیمت کار شناسی به علت عزیمت به خارج