استخر خاکی به مساحت 1/2 هکتار در گیلان معاوضه با خودرو