ساخت سقف،سایه روشن،سایبان و سازه های پلی کربنات در شیر