اجاره خانه با زمین کشاورزی (گیلان)

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

اجاره خانه با زمین کشاورزی در قطعات 7000 متر مربعی –30000 متر مربعی ویا حتی بیشتر .
بانضمام یک باغ 3000 مترمربعی برای نگهداری از اردک و مرغ و یا کشت و کار و باغبانی.
زمان اجاره: بلافاصله پس از برداشت برنج سال 1395 (ماه شهریور)
مدت اجاره: از دو ماه تا یکسال در صورت توافق .
مبلغ اجاره : بصورت توافقی و یا 20% از محصول در حال کشت (معادل یک تن برنج= 200kg برنج اجاره)
روستای سرسبز و حاصلخیز شیخعلی بست- از توابع بخش سنگر-رشت
اطلاعات بیشتر: در وبسرویس ملک خوب
لینک منبع