فروش  زمین کشاورزی در بویین زهرا-قزوین یک حلقه چاه عمیق