مجتمع آپارتمانی ساحلی 300 متر تا دریا به صورت شرایطی