دامداری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

دامداری ۵۰۰۰ متری دارای اب برق گاز دامپر شیردوش ۵ واحده سردکن موتور اضطراری برق
لینک منبع