فروش گلخانه در شهریار مجهز در حال کشت با سندو جواز