فروش زمین کشاورزی 6هکتار واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی مریو