فروش کارخانه آب معدنی در منطقه توریستی قلعه رودخان