فروش 35 هکتار زمین کشاورزی آبی بجنورد (خراسان شمالی)