فروش گاوداری صنعتی شیری با مزرعه-دارای 30هکتار زمین کشاورزی