زمین کشاورزی و باغ میوه فروش

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین کشاورزی و باغ میوه مقدار 58200 متر مربع زمین
دارای 1500 اصله درخت سیب
200 اصله درخت گردو
حدودا 4000 اصله درخت تبریزی
------------------
چاه نیمه عمیق شناور با آبدهی 15لیتر در ثانیه
استخر
برق 30 کیلووات
------------------