فروش 25 هکتار مزرعه شامل 10 هکتار باغ پسته-انار و زیتون با سیستم آبیاری قطره ای