زمین بسیار مرغوب کشاورزی 700 هکتار اقلید با 8 حلقه چاه عمیق