700مترکارخانه اصفهان خیابان بعثت،باسند6 دانگ فروشی